Stanovy Sdružení svatého Isidora ze SevillyHlava I. - Základní ustanovení

1. Sdružení má název Sdružení svatého Isidora ze Sevilly (dále jen Sdružení). Členové Sdružení se mohou nazývat Isidoriáni.

2. Sdružení je společenstvím fyzických osob, sdružených za účelem společného rozšiřovaní křesťanských hodnot, vzdělávání a osvěty v oblasti křesťanství a prevence náboženské nesnášenlivosti v hromadných sdělovacích prostředcích i jinde, obrany dobrého jména římskokatolické církve, propagování jiných katolických organizací nebo katolických médií.

3. Sídlem sdružení je Náchod, Kostelecká 1825. Místem působení je Česká republika a území jiných států.

4. Sdružení je právnickou osobu a zakládá se na dobu neurčitou.

5. Členové sdružení neodpovídají vůči třetím stranám za závazky sdružení.

6. Sdružení má právo ve shodě s předpisy používat pečeť a odznak.

7. Sdružení může být členem jiných sdružení o obdobných účelech.

8. Činnost Sdružení je založena především na společné práci členů.

Hlava II. - Cíle a prostředky

9. Cíly sdružení jsou:
a. šíření křesťanských hodnot,
b. opravy šířených falešných informací o katolické církvi a osvěta v oblasti činnosti sekt,
c. bezplatná osvěta v oblasti výpočetní techniky a internetu a informace o ohrožení, která mohou přinášet,
d. vzájemná pomoc členům sdružení a ostatním v oblasti duchovního poradenství,
e. podpora a promování katolických hnutí a organizací,
f. povzbuzovaní náboženského vědomí společnosti,
g. podporovaní ekumenismu opřeného o zásady vzájemného porozumění, smíření a úcty.

10. Sdružení plní své účele skrze:
a. využívaní sdělovacích prostředků, organizování setkání a přednášek,
b. internetové informační centrum (internetový portál) pod adresou http://www.isidorus.net/
c. spolupráci s jinými osobami a institucemi realizujícími podobné cíle,
d. jiné vhodné působení.

11. Sdružení může provozovat hospodářskou činnost za účelem realizace cílů Sdružení, řídící se příslušnými předpisy.

Hlava III. Členové - práva a závazky

12. Členem sdružení může být především osoba fyzická.

13. Sdružení tvoří členové:
a. zakladatelé,
b. řadoví členové,
c. podporující členové,
d. čestní členové.

14. Členem - zakladatelem je každá osoba, která se aktivně zúčastnila přípravy vzniku sdružení. Seznam členů bude předložen přípravným výborem a schválen na první valné hromadě a bude připojen k těmto stanovám jako příloha.
a. Členům zakladatelům patří všechna práva členů řadových.

15. Členem řadovým se může stát každá fyzická osoba, která akceptuje cíle sdružení, a také:
a. podá členskou přihlášku,
b. je-li to možné, uvede doporučení 2 členů sdružení,
c. není členem žádné sekty ani nespolupracuje s žádnou proticírkevní organizací, nebo s pracovníkem média podkopávajícího učení katolické církve.

16. Členem řadovým se stává po podání písemné přihlášky na základě rozhodnutí výboru.

17. Členem podporujícím může být každá osoba deklarující finanční, materiální anebo meritorní pomoc sdružení.

18. Členem podporujícím se stává po podání písemné přihlášky na základě rozhodnutí výboru.

19. Členem sdružení může se stát i právnická osoba jestli její jménem podají žádost oprávněné osoby.

20. Členem čestným může být osoba, která značně přispívá k realizaci cílů sdružení.

21. Členem čestným se stává na základě rozhodnutí výboru na návrh nejmíň 10 členů sdružení, anebo na základě rozhodnutí valné hromady.

22. Členové řadoví mají právo:
a. volit a být voleni do orgánů Sdružení,
b. využívat všechny formy činnosti Sdružení,
c. zúčastňovat se setkání, přednášek a akcí pořádaných sdružením,
d. podávat návrhy týkající se působení sdružení,
e. používat sdělovací prostředky sdružení dle jejích určení,
f. finančně a hmotně podporovat sdružení.

23. Členové řadoví jsou povinni:
a. aktivně se zúčastňovat činnosti sdružení a realizovat jeho cíle,
b. dodržovat stanovy a usnesení orgánů sdružení,
c. dle vlastních možností se snažit individuálně podporovat realizace cílů sdružení,
d. starat se o dobrou pověst vlastní, sdružení a ostatních členů sdružení.

24. Členové podporující a čestní nemají právo volit a být volení do orgánů Sdružení, mohou se ovšem zapojit poradním hlasem v orgánech Sdružení. Ostatní práva mají shodné s řadovými členy.

25. Podporující člen je povinen dodržovat své povinnosti ve věci deklarované pomoci a dodržovat stanovy a usnesení orgánů Sdružení.

26. Čestní členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků, pokud jsou zavedeny.

27. K ukončení členství dochází následkem:
a. písemné rezignace předané Výboru
b. ukončení členství Výborem
1) z důvodu porušování stanov a nedodržování usnesení orgánů Sdružení
2) z důvodu nadměrného zanedbávání účasti na činnosti Sdružení
3) z důvodu neplacení příspěvků po dobu 1 roku, pokud jsou zavedeny
4) na písemnou žádost 5 členů Sdružení z výše uvedených důvodů
c. smrtí člena
d. trvalým odpadnutím od katolické víry (pokud člen byl v době vstupu katolíkem) anebo utočením na katolickou věrouku.
e. vyloučením na valném shromáždění členů většinou hlasů (nemusí být splněny podmínky z bodu 28.)

28. Ve věci rozhodnutí Výboru o zrušení členství náleží zainteresovanému možnost odvolání k valné hromadě členů. Rozhodnutí valné hromady je konečné. Odvolání se podává v termínu do dvou týdnů od uvědomění. Do doby projednání odvolání valnou hromadou zůstává členství pozastavené.

Hlava IV. - Organy sdružení

29. Organy sdružení jsou:
a. valná hromada,
b. výbor
c. revizní komise,
d. členský soud.

30. Nadto poradním orgánem sdružení je Rada čestných a podporujících členů působící dle řádu schváleného výborem.

31. Volební období veškerých orgánů je 2 roky. Způsob volby určuje valná hromada.

32. Členové zvolení do jakékoliv funkce ji mohou plnit několik volebních období.

33. Usnesení veškerých orgánů sdružení schvaluje nadpoloviční většina hlasů při účasti minimálně poloviny členů oprávněných, pokud další body stanov neurčí jinak.

34. Valná hromada je vrcholným orgánem sdružení. Zúčastňují se ji:
a. s hlasem ustanovujícím - členové řadoví a zakladatelé,
b. s poradním hlasem - členové čestní a podporující.

35. Valná hromada může být řádná a mimořádná.

36. Valná hromada řádná se svolává jednou na rok. Čas a místo určí a veřejně oznámí výbor nejpozději 20 dnů před termínem.

37. Valná hromada mimořádná se může konat kdykoliv. Svolává ji výbor na žádost Revizní komise anebo na žádost nejméně 1 členů sdružení.

38. Není-li stanoveno jinak - usnesení valné hromady jsou schválena nadpoloviční většinou hlasů.

39. Ke kompetenci valné hromady patří:
a. určování hlavních cílů a prostředků působení a rozvoje sdružení,
b. stanovení změn těchto stanov,
c. volba předsedy, revizní komise a členského soudu,
d. schvalovaní absolutoria pro výbor na žádost revizní komise,
e. zkoumání zprávy o působnosti výboru a revizní komise,
f. schválení řádu výboru,
g. schvalování rozpočtu,
h. schvalování výše členských příspěvků a jiných dávek ve prospěch sdružení,
i. volba a odvolání orgánů sdružení,
j. zkoumání návrhů a požadavků ohlášených členy anebo orgány sdružení,
k. zkoumání odvolaní usnesení výborů a členského soudu,
l. rozhodnutí o rozpuštění sdružení.
m. usnesení v každé věci, ve které se učiní návrh,
n. přiznávaní statusu čestného člena.

40. Usnesení o rozpuštění sdružení je platné, pokud bylo učiněné kvalifikovanou většinou hlasů při nesouhlasu nanejvýš 40% členů zakladatelů.

41. Výbor je povolán k vedení působení sdružení dle usnesení valné hromady a k reprezentování sdružení navenek. Není-li stanoveno jinak, výbor jedná společně.

42. Výbor tvoří předseda, pokladní, tajemník, zakladatelé a také uzná-li valná hromada to za vhodné 3 řadoví členové. Tajemník a pokladní plní funkce místopředsedů.
a. Pokladní nesmí bez souhlasu výboru (aspoň domnělého) disponovat peněžními prostředky sdružení.
b. V případě, že předseda neurčil na dobu jednací neschopnosti plnění svých úkolů prozatímního předsedu, místopředsedové jednají s plnou moci zvlášť ledaže výbor rozhodně jinak.

43. Výbor zasedá dle potřeb.

44. Ke kompetenci výboru patří:
a. volba tajemníka a pokladního
b. volba prozatímního předsedu
c. realizace činnosti sdružení,
d. vykonávání usnesení valné hromady,
e. vykonávání plánu práce a rozpočtu,
f. správa majetku sdružení,
g. usnesení ve věcí koupi, prodeji a zatěžování majetku sdružení,
h. svolávání valné hromady,
i. přijímání a vylučování členů sdružení.

45. Ke kompetenci předsedy patří:
a. určení řádu zasedání výboru a valné hromady,
b. udílení práva hlasu rozhodujícího čestným a podporujícím členům,
c. předsedaní na začátku schůze valné hromady,
d. reprezentování sdružení navenek s plnou moci.

46. Revizní komise kontroluje práci sdružení.

47. Revizní komisi tvoří tři řadoví členové. Na každé schůzi její členové volí předsedu a tajemníka schůze.

48. Ke kompetenci revizní komise patří:
a. kontrola práce sdružení,
b. podávání zprávy z kontroly na valné hromadě,
c. podávání žádosti o svolání valné hromady a zasedáni výboru a účast na schůze,
d. podávání žádosti o udílení absolutoria orgánům sdružení,
e. podávání zprávy o svém působení valné hromadě.

49. Členský soud tvoří 5 členů, kteří na každé své schůzi volí předsedu a tajemníka schůze.

50. Členové členského soudu a revizní komise nesmí být cleny ostatních orgánů sdružení.

51. Rozhodnutí členského soudu zapadají v plným osazenstvu.

52. Ke kompetencím členského soudu patří:
a. rozpoznávání porušení statutu sdružení a jiných řádů orgánů sdružení,
b. řešení sporů vzniklých mezi členy a orgány sdružení,
c. závazná interpretace předpisů sdružení a jeho orgánů,
d. podávání zprávy ze svého působení na valné hromadě.

53. Členský soud se schází na písemnou žádost člena sdružení aneb orgánu sdružení a zaujímá stanovisko ve věci žádosti ve lhůtě do jednoho měsíce. Řízení se uzavírá rozhodnutím oznamovaným všem členům.

54. Stranám sporu patří právo na odvolání se od rozhodnutí členského soudu na valnou hromadu.

55. Členský soud může trestat následujícími tresty:
a. napomenutím,
b. důtkou,
c. suspenzí v členských právech na dobu až 6 měsíců,
d. vyloučením ze sdružení.

56. V případě, že počet členů orgánu klesne během funkčního období, jeho doplnění může následovat cestou kooptace, kterou provedou členové tohoto orgánu. Tímto způsobem se smí povolat pouze 1/3 orgánu.

Hlava V. - Majetek, kapitál a práva jednaní

57. Majetek sdružení vzniká:
a. z členských příspěvků,
b. z darů, dědictví, zápisů,
c. příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení,
d. z pronájmu movitostí a nemovitostí, které tvoří majetek anebo exploatace sdružení, e. dotací a veřejných sbírek.

58. Peněžní prostředky sdružení uchovává se na účtech sdružení.

59. Ve věci koupě, prodeje a zatížení majetku sdružení rozhoduje výbor.

60. Jménem výboru jsou oprávnění jednat za sdružení:
a. předseda a každý komu předseda udělí plnou moc,
b. místopředsedové jednají kykoli buď společně anebo zvlášť v období jednací neschopnosti předsedy.
c. před státními orgány daňové správy jménem sdružení může jednat samostatně pokladní.

Hlava VI. - Konečné a přechodní ustanovení.

61. Do chvíle povolaní výboru ve věcech důležitých (a to včetně přijímání nových členů) jedná jménem sdružení přípravní výbor.

62. Při rozhodování o rozpuštění sdružení valná hromada určí způsob likvidace majetku sdružení a jeho osud.

63. Záležitosti, které nejsou obsaženy v ustanoveních této smlouvy, se řídí příslušnými předpisy právního řádu České republiky.

Běda mi, kdybych nehlásal evangelium! /1 Kor 9, 16/